BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1669/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc liên quan đến C/O

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan Tp Hải Phòng

Tổng cục nhận được công văn số 15/2009/CV-XNK ngày 6/3/2009của công ty CP TBĐ Phước Thạnh về vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D. Tổng cụcHải quan chuyển hồ sơ để Cục Hải quan Tp Hải Phòng xử lý, trong đó lưu ý:

C/O do doanh nghiệp xuất trình lần đầu, do có thiếu sót vìkhông được đánh dấu vào ô số 13, mục cấp sau nên đã bị từ chối và gửi trả lạinơi cấp. Sau đó, doanh nghiệp xuất trình C/O mới thay thế nhưng trên C/O nàykhông đề cập số tham chiếu C/O cũ. Trường hợp không có nghi ngơ về tính hợppháp và trung thực của các khai báo trên C/O, C/O này được chấp nhận. Tổng cụcsẽ thông báo về việc này tới cơ quan cấp có liên quan đảm bảo C/O được cấp theođúng hình thức đã quy định.

Yêu cầu đơn vị kiểm tra hồ sơ lô hàng có liên quan, xử lýtheo quy định và trả lời doanh nghiệp./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh