TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1669/TCHQ-KTTT
V/v tính thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe máy

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan Hà Giang

Trả lời công văn số 75/HQHG-NV ngày 21/3/2003 của cục Hải quan Hà Giang về việc xin ý kiến tính thuế linh kiện xe máy nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá. Về vấn đề này, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 595/CV-CNCL ngày 22/2/2002 của Bộ Công nghiệp về việc công suất lắp ráp xe máy trong năm 2001. Ngày 15/3/2002, Tổng Cục Hải quan đã có công văn số 1079/TCHQ-KTTT hướng dẫn các đơn vị thực hiện. Theo đó:

Văn bản chính thức về công suất lắp ráp xe máy trong năm 2001 của các doanh nghiệp lắp ráp trong nước là công văn số 595/CV-CNCL ngày 22/2/2002 của Bộ Công nghiệp. Công văn này thay thế cho tất cả các văn bản xác nhận công suất lắp ráp xe máy trong năm 2001 trước đó của Bộ Công nghiệp.

Đối với trường hợp cụ thể của Công ty TNHH Bắc Sơn thì công suất lắp ráp năm 2001là 40.000 Bộ Ngoại giao do đó chỉ được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu 30% cho số lượng này đúng theo qui định tại Biên bản Quyết toán thuế năm 2001 của Tổng cục Thuế với doanh nghiệp. Số còn lại phải tính theo thuế suất thuế 60%.

Việc tính toán số lượng vượt công suất, Tổng Cục Hải quan đã hướng dẫn tại công văn số 1079/TCHQ-KTTT dẫn trên và công văn số 1282/TCHQ-KTTT ngày 27/3/2003. Yêu cầu đơn vị nghiên cứu kỹ các văn bản nêu trên để phối hợp, tính toán và thông báo cho doanh nghiệp số thuế nhập khẩu phải truy thu theo đúng qui định.

Tổng Cục Hải quan thông báo đề đơn vị biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT-XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn