BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1669/TCHQ-TXNK
V/v giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

Tổng công ty Viễn thông Toàn Cầu (GTEL)
(Số 280B, Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội)

Trả lời công văn số 171/GTEL-CVngày 13/4/2011 của Tổng công ty Viễn thông Toàn Cầu (GTEL – MST: 0102556773) vềviệc giải tỏa cưỡng chế hàng hóa nhập khẩu; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Trong thời gian chờ xem xét giảiquyết miễn thuế đối với lô hàng nhập khẩu bằng nguồn kinh phí của Bộ Công an đểphục vụ chiến đấu theo tờ khai số 16001/NKD ngày 04/10/2010 tại Chi cục HQ CKcảng Hải Phòng KV III, với số tiền thuế nhập khẩu là 1.430.355.120 đồng, để tạođiều kiện cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng cục Hảiquan đồng ý tạm thời chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo điều 90 LuậtQuản lý thuế đối với Tổng công ty Viễn thông Toàn Cầu đến hết ngày 31/5/2011,với điều kiện:

- Ngoài số nợ thuế của tờ khai số16001/NKD ngày 04/10/2010 nêu trên, Tổng công ty không có nợ thuế quá hạn, nợphạt chậm nộp của các lô hàng khác;

- Các lô hàng mới phát sinh đủ điềukiện nhập khẩu đồng thời phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

- Tổng công ty có văn bản cam kếtthực hiện quyết định cuối cùng của Bộ Tài chính về số nợ thuế của tờ khai số16001/NKD ngày 04/10/2010 nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổngcông ty Viễn thông Toàn Cầu được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK – QLN(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường