BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1669/TCT-CS
V/v xác định nghĩa vụ tài chính

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Trảlời công văn số 08/CT-THNVDT ngày 04/01/2013 của Cục thuế tỉnh Bến Tre về vướngmắc miễn, giảm tiền SDĐ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

-Tại Khoản 1, tiết a Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004của Chính phủ về tiền sử dụng đất đã quy định:

“1.Hồ sơ (tài liệu) địa chính do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quantài nguyên và môi trường gửi đến là căn cứ để cơ quan thuế xác định số tiền sửdụng đất và các khoản thu khác mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải nộp”;

2.Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ địa chính do Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường gửi đến,cơ quan thuế phải thực hiện:

a)Kiểm tra hồ sơ địa chính, xác định số tiền sử dụng đất và các khoản thu khácphải nộp; trường hợp chưa đủ cơ sở để tính số thu tiền sử dụng đất và các khoảnnộp khác thì phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan gửi hồ sơ để bổ sung”

- TạiKhoản 1 Điều 17 và Khoản 1, Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất thuê mặt nước:

Điều17. Trình tự xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước

1.Đối với trường hợp thuê đất, thuê mặt nước mới:

a)Hồ sơ địa chính về thuê đất do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quantài nguyên và môi trường gửi đến, quyết định giá cho thuê đất, thuê mặt nướccủa Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính hoặc Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp huyện là căn cứ để cơ quan thuế xác định số tiền thuê đất,thuê mặt nước mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải nộp”.

Điều21. Trách nhiệm của cơ quan thuế, tài nguyên và môi trường, kho bạc và củangười nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước

1.Cơ quan thuế:

a)Xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước và thông báo cho người nộp theo quy địnhtại Nghị định này.

b)Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra mọi tổ chức, cá nhân nộp tiền thuê đất, thuê mặtnước vào ngân sách nhà nước theo đúng thời gian quy định tại Điều 19 Nghị địnhnày.

c)Giải thích những thắc mắc cho người nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước; giảiquyết khiếu nại về tiền thuê đất, thuê mặt nước.

…3.Cơ quan tài nguyên và môi trường:

a)Xác định đúng địa điểm, vị trí, diện tích, loại đất được thuê.

b)Chịu trách nhiệm về sự đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ làm căn cứ xác định đơn giáthuê, tiền thuê đất.

c)Xác nhận và ghi đầy đủ các chỉ tiêu làm căn cứ xác định đơn giá thuê, tiền thuêđất”;

-Tại điểm 2.2 mục II Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 hướng dẫn thựchiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủvề thi hành Luật Đất đai đã quy định:

“2.Về trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận gópvốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án:

…2.2.Trường hợp trong khu vực đất thực hiện dự án phát triển kinh tế không thuộctrường hợp được Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư thỏa thuận trực tiếp với ngườiđang sử dụng đất để nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốnbằng quyền sử dụng đất để có đất thực hiện dự án theo quy định tại khoản 6 Điều36 của Nghị định 181) có một phần diện tích đất không được tham gia thị trườngbất động sản thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cóđất thực hiện thu hồi đất để cho thuê hoặc giao cho nhà đầu tư theo quy địnhsau:

a)Việc sử dụng đất để thực hiện dự án phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất đã được xét duyệt; trường hợp cần chuyển mục đích sử dụng đất thì phải đượcphép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đăng ký theo quy định tại khoản 1và khoản 2 Điều 36 của Luật Đất đai;

b)Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc thu hồiđất theo quy định tại Điều 39 và Điều 40 của Luật Đất đai, quyết định cho thuêđất hoặc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư đốivới phần diện tích đất không được tham gia thị trường bất động sản; giá đấtgiao hoặc giá thuê đất tính theo giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương nơi có đất quy định;

c)Thời hạn giao đất, cho thuê đất phù hợp với thời hạn sử dụng đất đã xác địnhtrong dự án đầu tư”

Căncứ các quy định trên thì để có đủ cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính về đất đốivới một (01) dự án đầu tư, cơ quan thuế phải căn cứ hồ sơ do cơ quan tài nguyênmôi trường chuyển tới, trong đó phải đầy đủ các thông tin, các giấy tờ kèm theođể chứng minh. Theo đó, đối với trường hợp xác định nghĩa vụ tài chính đối vớiChi nhánh Công ty TNHH MTV May mặc Cây Dừa theo hồ sơ gửi kèm công văn số08/CT-THNVDT ngày 04/01/2013 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre chưa phải là hồ sơ xácđịnh nghĩa vụ tài chính được cơ quan tài nguyên môi trường chuyển tới với cácgiấy tờ theo quy định.

Vìvậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế nghiên cứu các văn bản pháp luật có liênquan để báo cáo UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan có liên quan thực hiện đúng quyđịnh của pháp luật. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế mới xác định nghĩa vụ tài chính(về tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất) đối với chủ dự án.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn