BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1669/TCT-PCCS
V/v: Hoàn trả số thuế nộp thừa

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Quảng Bình

Trả lời công văn số 200/CT /CV-QLTN ngày 08/02/2007 của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đề nghị hướng dẫn về thuế TNDN nộp thừa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3, Mục I, Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/08/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước quy định:“Khoản thu được hoàn trả không thực hiện được bằng hình thức bù trừ vào khoản thu phát sinh phải nộp ngân sách kỳ sau của đơn vị hoặc đã thực hiện bù trừ nhưng vẫn còn phải hoàn trả từ ngân sách nhà nước”.

Theo quy định trên, trường hợp Công ty Sông Gianh đã tạp nộp thuế TNDN vào ngân sách nhà nước trong năm 2003. Do Công ty làm ăn không có lãi qua các năm, khoản thu này không thực hiện được bằng hình thức bù trừ vào khoản thu phải nộp ngân sách kỳ sau thì Công ty Sông Gianh được hoàn lại số thuế đã nộp trên.

Về hồ sơ để cơ quan tài chính chuyển tiền trả doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC nêu trên. Đề nghị Cục thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn trả tới Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình bao gồm: Quyết định hoàn trả, công văn đề nghị hoàn của Cục thuế, giấy xác nhận của Kho bạc nhà nước để Sở Tài chính xem xét hoàn trả từ quỹ ngân sách địa phương theo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Bình biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ ngân sách nhà nước;
- Lưu: VT; PCCS .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương