BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 167/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Liên danh nhà thầu Công ty cổ phầnđầu tư và xây lắp 386, Công ty TNHH một thành viên XDCT hàng không (ACC) – BộQuốc phòng

Trả lời công văn số 998/CV-386 ngày08/10/2010 của Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 386, Côngty TNHH một thành viên XDCT hàng không (ACC) – Bộ Quốc phòng về việc bù giá vậtliệu theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

1. Về nội dung bù giá do chậm tiếnđộ đã quy định tại điểm 2 công văn số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 của Bộ Xâydựng về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD :“Chủ đầu tư xác định nguyên nhân chậm tiến độ, tổng hợp báo cáo người quyếtđịnh đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng củakhối lượng thi công bị chậm tiến độ. Trường hợp chậm tiến độ do nguyên nhânkhách quan thì được điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng theo quy định tạiThông tư số 09/2008/TT-BXD ”.

2. Theo Quyết định số 8466/QĐ-UBngày 28/12/2005 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kết quả đấu thầugói thầu số 09 thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây thì góithầu số 09 thuộc đối tượng và phạm vi điều chỉnh của thông tư số09/2008/TT-BXD Vì vậy, nếu việc chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan, khôngphải do lỗi của nhà thầu thì khối lượng xây lắp thực hiện sau 31/12/2009 cũngđược bù (trừ) giá nguyên, nhiên, vật liệu theo quy định tại Thông tư số09/2008/TT-BXD .

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 386, Công ty TNHH mộtthành viên XDCT hàng không (ACC) căn cứ hướng dẫn trên để thoả thuận, thốngnhất với chủ đầu tư trong việc thanh, quyết toán hợp đồng theo quy định.

Nơi nhận :
- Như trên;
- BQLDA xây dựng HTKT xung quanh Hồ Tây.
- Kho bạc Nhà nước
- Lưu VP, KTXD (Nh10).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNGPhạm Văn Khánh