BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 167/KL-VP
V/v Hướng dẫn thi đua, khen thưởng hàng năm

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Các Phòng, Đội, Văn phòng thuộc Cục Kiểm lâm,
- Các Cơ quan Kiểm lâm vùng,
- Các Vườn quốc gia thuộc Cục

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2005, Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư 75/2008/TT-BNN ngày23/6/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức phòngtrào thi đua và xét khen thưởng hàng năm; Cục Kiểm lâm hướng dẫn chi tiết vềcác tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng như sau:

I. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA

1. Đối với tập thể.

a) Tập thể lao động tiên tiến.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệuquả;

- Có 50 % cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “lao động tiêntiến” trở lên và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách củaĐảng, pháp luật của Nhà nước.

Danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến” do Hội đồng thi đuacủa đơn vị xét và quyết định công nhận

b) Tập thể lao động xuất sắc.

Tiêu chuẩn:

- Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiệntốt nghĩa vụ Nhà nước;

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệuquả;

- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ đượcgiao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “ lao động tiên tiến”; cócá nhân đạt danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luậttừ hình thức khiển trách trở lên;

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chínhsách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc” do Hội đồng thi đuacủa đơn vị đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng của Cục xét duyệt và Cụctrưởng Cục Kiểm lâm quyết định công nhận.

2. Đối với cá nhân.

Các danh hiệu thi đua được xét tặng cho công chức, công chứcdự bị, viên chức, viên chức dự bị và hợp đồng lao động trong biên chế.

a) Lao động tiên tiến

Tiêu chuẩn:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng xuất chấtlượng tốt;

- Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luậtcủa Nhà nước, có tinh thần tự lực cánh sinh, đoàn kết tương trợ, tích cực thamgia các phong trào thi đua;

- Tích cực học tập chính trị, văn hoá, kỹ thuật nghiệp vụ;

- Có đạo đức,lối sống lành mạnh;

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan;

- Chấp hành tốt kỷ luật lao động, bảo đảm giờ giấc, thờigian công tác trong năm (người nghỉ từ 1 tháng trở lên, kể cả người ốn, thaisản không tham gia bình xét);

- Số lượng “lao động tiên tiến” của mỗi đơn vị không đượcquá 80% tổng số công chức, công chức dự bị, viên chức, viên chức dự bị và hợpđồng lao động trong biên chế.

Danh hiệu “lao động tiên tiến” do Hội đồng thi đua của đơnvị xét và quyết định công nhận.

b) Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Tiêu chuẩn:

- Đạt danh hiệu “lao động tiên tiến” liên tục trong 2 nămliền (trong đó đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong năm bình xét);

- Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mớiđể tăng năng xuất lao động;

- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm phápluật được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành;

- Danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua cơ sở” lựa chọn trong số “laođộng tiên tiến “ của đơn vị. Số lượng chiến sỹ thi đua cơ sở của mỗi đơn vị tốiđa không quá 35% tổng số “lao động tiên tiến” của đơn vị.

Danh hiệu “chiến sỹ thi đua cơ sở” do Hội đồng thi đua, khenthưởng của đơn vị đề nghị, Hội đồng thi đua, khen thưởng Cục xét duyệt và Cụctrưởng Cục Kiểm lâm quyết định.

c) Chiến sỹ thi đua cấp Bộ

Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có03 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

Danh hiệu “chiến sỹ thi đua cấp Bộ” do Hội đồng thi đua,khen thưởng của Cục xét đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ xét duyệt vàBộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quyết định.

d) Chiến sỹ thi đua cấp toàn quốc

Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có02 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ”.

Danh hiệu “chiến sỹ thi đua toàn quốc” do Hội đồng thi đua,khen thưởng của Bộ xét đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương xétduyệt và quyết định.

II. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG.

Mỗi cá nhân, tổ chức được xét một hình thức khen thưởngtrong năm (trừ trường hợp xét đề nghị khen thưởng Huân chương lao động) tuỳtheo thành tích và đóng góp của cá nhân, tổ chức đó trong năm.

1. Giấy khen của Cục trưởng Cục Kiểm lâm

a) Cục trưởng Cục Kiểm lâm tặng giấy khen cho tập thể đạtcác tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm, có 02 năm liền đạtdanh hiệu “tập thể lao động tiên tiến”;

- Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổchức tốt các phong trào thi đua;

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thựchành tiết kiệm;

b) Cục trưởng Cục Kiểm lâm tặng giấy khen cho cá nhân đạtcác tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm, nghĩa vụ công dân,có 02 năm liền đạt danh hiệu “lao động tiên tiến”;

- Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hànhnội quy, quy chế của cơ quan và chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, phápluật của nhà nước;

- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệpvụ.

Hội đồng thi đua, khen thưởng của Cục xét duyệt đề nghị Cụctrưởng tặng giấy khen.

2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nôngthôn.

a) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tặngbằng khen cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

- Chọn trong số tập thể liên tục 02 năm liền đạt danh hiệu“tập thể lao động xuất sắc”;

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác;

- Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở,tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua;

- Bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thựchành tiết kiệm;

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với các thành viêntrong tập thể.

b) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tặngbằng khen cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

- Chọn trong số cá nhân đạt danh hiệu “chiến sỹ thi đua cơsở” liên tục 02 năm liền trở lên;

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác và nghĩa vụ côngdân;

- Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hànhnội quy, quy chế của cơ quan và chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, phápluật của nhà nước;

- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệpvụ.

Bằng khen của Bộ trưởng do Hội đồng thi đua, khen thưởng củaCục xét trên cơ sở đề nghị của đơn vị và đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởngBộ xét duyệt và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quyết định. Sốlượng bằng khen của Bộ trưởng cho mỗi đơn vị không quá 05 trường hợp (gồm cánhân và tập thể).

3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

a) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được tặng cho tập thểđạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Đã được tặng bằng khen của cấp Bộ, ngành và đạt danh hiệu“tập thể lao động xuất sắc” liên tục từ 03 năm liền trở lên;

- Lập được thành tích đột xuất.

b) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được tặng cho cá nhânđạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Đã được tặng bằng khen của cấp Bộ, ngành và đạt danh hiệu“chiến sỹ thi đua cơ sở” liên tục từ 05 năm liền trở lên;

- Lập được thành tích đột xuất.

4. Huân chương lao động hạng ba.

a) Huân chương lao động hạng ba tặng cho tập thể đạt mộttrong các tiêu chuẩn sau:

- Có 05 năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”và có 01 lần được tặng cờ thi đua cấp Bộ hoặc 01 lần được tặng bằng khen củaThủ tướng Chính phủ;

- Lập được thành tích xuất sắc đột xuất.

b) Huân chương lao động hạng ba tặng cho cá nhân đạt mộttrong các tiêu chuẩn sau:

- Có 07 năm liền đạt danh hiệu “chiến sỹ thi đua cơ sở” vàcó 02 lần được tặng bàng khen cấp Bộ hoặc 01 lần được tặng thưởng bằng khen củaThủ tướng Chính phủ;

- Có công trình khoa học hoặc có sáng kiến, giải pháp hữuích được Hội đồng khoa học cấp Bộ đánh giá xuất sắc, được ứng dụng vào thựctiễn đem lại hiệu quả cao, thiết thực;

- Lập được thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có quá trìnhcống hiến lâu năm trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể.

5. Huân chương lao động hạng nhì.

a) Huân chương lao động hạng nhì tặng cho tập thể đạt mộttrong các tiêu chuẩn sau:

- Đã được tặng thưởng “Huân chương lao động hạng ba”, 5 nămtiếp theo liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và có 02 lần đượctặng cờ thi đua cấp Bộ hoặc 01 lần được tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chínhphủ;

- Lập được thành tích xuất sắc đột xuất.

b) Huân chương lao động hạng nhì tặng cho cá nhân đạt mộttrong các tiêu chuẩn sau:

- Đã được tặng thưởng “ Huân chương lao động hạng ba”, sauđó có 02 lần được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ” hoặc 01 lần đượctặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Có phát minh, sáng chế công trình khoa học hoặc tác phẩmxuất sắc cấp Bộ, ngành;

- Lập được thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có quá trìnhcống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đoàn thể.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Cục có trách nhiệm đôn đốc triển khai các tiêuchuẩn thi đua trong cơ quan Cục, các đơn vị trực thuộc và tổng hợp báo cáothường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng của Cục.

2. Trưởng các phòng chức năng của Cục và Giám đốc các đơn vịtrực thuộc Cục, phổ biến nội dung, tiêu chuẩn thi đua tới cán bộ, công chức,viên chức và hợp đồng lao động biết để phấn đấu. Sau khi các cá nhân và các tậpthể đăng ký các đơn vị gửi danh sách về Văn phòng Cục trước ngày 31 tháng 3hàng năm. Cuối năm các đơn vị tổ chức bình xét theo danh sách thi đua đã đăngký từ đầu năm và gửi danh sách khen thưởng gửi về Văn phòng Cục trước ngày 30tháng 12 hàng năm để Hội đồng thi đua khen thưởng của Cục xét duyệt (không tổchức xét duyệt cho những đơn vị gửi chậm hoặc không đăng ký thi đua).

3. Khi xét các danh hiệu thi đua từ lao động tiên tiến trởlên, các đơn vị thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.

4. Hồ sơ khen thưởng gửi về Văn phòng Cục bao gồm:

- Tờ trình;

- Biên bản;

- Báo cáo thành tích khen thưởng của cá nhân và tập thể (đốivới danh hiệu thi đua từ chiến sỹ thi đua cơ sở trở lên, khen thưởng từ giấykhen của Cục trưởng trở lên – mẫu báo cáo thành tích quy định tại Thông tư75/2008/TT-BNN ngày 23/6/2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướngdẫn tổ chức phong trào thi đua và xét khen thưởng hàng năm trong ngành Nôngnghiệp và phát triển nông thôn).

5. Hướng dẫn tại văn bản này, thay thế các văn bản hướng dẫntrước đây của Cục Kiểm lâm về công tác thi đua, khen thưởng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

CỤC TRƯỞNG
Hà Công Tuấn