TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 167/TXNK-QLN
V/v Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại ACP.
(Số 19 Đường Chiến Thắng-Phường Văn Quán-Q.Hà Đông-TP Hà Nội)

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quannhận được công văn ngày 17/02/2012 của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại ACP vềviệc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệutrên hệ thống KT559 ngày 21/02/2012 tại Tổng cục Hải quan thì tính đến thờiđiểm 15h10 phút ngày 21/02/2012, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại ACP, MST: 0105378303không còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu,nhập khẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phốtrong thời gian 15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ,sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Công ty. Trườnghợp xác định Công ty còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống KT559 và cáctrường hợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhậpkhẩu thì kịp thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạngnợ thuế của Công ty; Quá thời hạn nêu trên nếu Cục Hải quan tỉnh, thành phốkhông thông báo về Tổng cục Hải quan thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợcủa Công ty tại đơn vị mình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bảnnày, nếu Công ty đến đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh,thành phố thì yêu cầu Công ty phải nộp đủ thuế và các khoản nộp NSNN liên quanđến hoạt động xuất nhập khẩu trước khi giải phóng hàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30ngày kể từ ngày ký văn bản này với điều kiện Công ty có bản cam kết không cócác khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK tínhđến ngày ký văn bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quanthông báo để Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại ACP và Cục Hải quan các tỉnh,thành phố được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa chỉ nhận công văn:
Phòng 904 Nhà B11C
Khu Đô Thị Nam Trung Yên-Trung Hòa-Cầu Giấy-HN.
- Lưu: VT, QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn