BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1670/BGTVT-ATGT
V/v: tăng cường triển khai các nhiệm vụ bảo đảm TTATGT sau kỳ ngh Tết Nguyên đán Tân Su.

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Tng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam;
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai.

Trong 02 tháng đầu năm 2021, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên toàn quốc có din biến phức tạp, tai nạn giao thông có xu hướng gia tăng, đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản (như: vụ tai nạn giao thông xảy ra tại tỉnh Gia Lai ngày 14/2/2021 giữa 02 xe máy làm 04 người chết, 01 người bị thương; vụtai nạn giao thông xảy ra tại tnh Bình Định ngày 15/02/2021 giữa xe ô tô và xe máy làm 03 người chết, 02 người bị thương...), để tăng cường công tác bảo đảmTTATGT trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải yêu cu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Công điện số 1711/CĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo TTATGT gắn với phòng, chống dịch covid - 19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và L hội xuân 2021, đồng thời tập trung triển khai một s nhiệm vụ sau:

1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam

- Tăng cường giám sát thông tin qua thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, kịp thời cung cấp dữ liệu cho lực lượng Thanh tra giao thông, công an ở địa phương đ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các xe vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải;

- Chỉ đạo, triển khai rà soát, bổ sung hệ thống biển báo nguy hiểm, biển hạn chế tốc độ, bin chỉ dẫn trên các đoạn tuyến đường quốc lộ có nguy cơ mất an toàn giao thông; đồng thời, rà soát, huy động nguồn lực để triển khai phương án lắp đặt dải phân cách gia trên một số đoạn, tuyến quốc lộ có nguy cơ cao xảy ra va chạm đối đầu của phương tiện tham gia giao thông;

- Huy động các nguồn lực để xử lý kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt là đoạn tuyến đi qua khu vực đèo dốc;

- Tiếp tục triển khai quyết liệt nhiệm vụ kiểm soát tải trọng phương tiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

2. Cục Đường st Việt Nam

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm TTATGT đường sắt, đặc biệt là các hành vi vi phạm tại cầu chung, đường ngang đường sắt; việc chấp hành quy chun k thuật quốc gia về báo hiệu đường sắt trong công tác t chức chạy tàu;

- Chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp chặt ch với chính quyền địa phương tổ chức hướng dn giao thông trong giờ cao đim tại cầu chung giữa đường sắt và đường bộ, tổ chức cảnh giới hoặc chốt gác tại các đường ngang và lối đi dân sinh có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống kết cấu hạ tầng, thông tin tín hiệu, trang thiết bị liên quan đến công tác t chức chạy tàu đ b sung, ci tạo kịp thời.

>> Xem thêm:  Hành lang an toàn giao thông đường bộ có khoảng cách là bao nhiêu?

3. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

- Tăng cường công tác điều tiết, khống chế bảo đảm an toàn giao thông và chống va trôi tại các tuyến đường thy nội địa có mật độ giao thông cao; thường xuyên kim tra, rà soát để điều chỉnh, duy tu hệ thống báo hiệu đường thủy, đảm bảo màu sắc, ánh sáng cho phương tiện vận tải đi lại an toàn;

- Triển khai thanh tra, kiểm tra hoạt động vận tải hành khách của phương tiện và bến thy nội địa. Kiên quyết x lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: chất lượng an toàn kỹ thuật của phương tiện, của bến không đm bảo; chở quá s người quy định trên phương tiện; người điều khin phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn; bến bãi không đảm bảo điều kiện an toàn, chưa được cấp phép.

4. Cục Hàng hải Việt Nam

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Ch thị số 11/CT-BGTVT ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tăng cường các giải pháp bo đảm an toàn hàng hải và an toàn giao thông đường thủy nội địa; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tàu bin hoạt động trong khu vực vùng nước cảng bin, đặc biệt các tuyến từ bờ ra đảo;

- Rà soát, triển khai đầu tư, nâng cấp hệ thống phao tiêu báo hiệu ở các tuyến luồng, vị trí quan trọng để h trợ tàu thuyền hành hải an toàn; tăng cường sử dụng các trang thiết bị h trợ, giám sát (VTS, AIS, LRIT ...) trong công tác quản lý an toàn giao thông hàng hải.

5. Cục Hàng không Việt Nam: triển khai mở rộng cơ sở d liệu quản lý an toàn hàng không (CASORT) đối với các lĩnh vực qun lý hoạt động bay và quản lý cảng hàng không sân bay; tiếp tục triển khai Chương trình An toàn quốc gia (SSP), Chương trình An toàn đường cất hạ cánh, hệ thng quản lý an toàn (SMS) trong toàn ngành hàng không.

6. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương; Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng ban hành kế hoạch trin khai đợt cao điểm về tuần tra, kim soát và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn;

- Tăng cường khai thác d liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô; thực hiện thanh tra, kim tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đi với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải có phương tiện thường xuyên vi phạm quy định về bo đảm trật tự, an toàn giao thông (đặc biệt là doanh nghiệp có xe xảy ra tai nạn giao thông), xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định;

>> Xem thêm:  Quy định về tội vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ

- Chỉ đạo, triển khai rà soát, bổ sung hệ thng biển báo nguy hiểm, biển hạn chế tốc độ, biển chỉ dẫn đối với các đoạn tuyến đường do địa phương quản lý có nguy cơ mất an toàn giao thông;

- Huy động các nguồn lực để xử lý kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường do địa phương quản lý, đặc biệt là đoạn tuyến đi qua khu vực đèo dốc;

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đm TTATGT gắn với chủ đề như “Đã uống rượu, bia không lái xe”; tổ chức các hoạt động tuyên truyền ph biến giáo dục pháp luật liên quan tới quy định của Luật Phòng, chng tác hại của rượu, bia, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ quy định x phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

- Tiếp tục triển khai quyết liệt nhiệm vụ kim soát tải trọng phương tiện theo chỉ đạo của Th tướng Chính ph tại Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưng (đ b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các t
nh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Văn phòng Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, ATGT.

KT. BỘ TRƯỞNG TH TRƯỞNGLê Đình Thọ