BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1670 TCT/NV3
V/v thuế giá trị gia tăng mặt hàng van, vòi lắp cho bồn tắm, chậu rửa, bồn rửa

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty cổ phần Tam Sơn
- Trung tâm thương mại Intimex (Công ty XNK Intimex)
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Tổng cục Thuế nhận được các công văn số 07/CVTS ngày 12/01/2003 của Công ty cổ phần Tam Sơn, Số 269 IN/TTTM ngày 02/04/2003 của Công ty XNK Intimex vướng mắc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng mặt hàng van, vòi lắp cho chậu rửa, bồn rửa, bồn tắm; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 3.3. mục II Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; thì: Trường hợp mặt hàng van, vòi nước lắp cho chậu rửa, bồn rửa, bồn tắm được xác định là sản phẩm cơ khí tiêu dùng, thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (mười phần trăm).

Tổng cục thuế thông báo để doanh nghiệp được biết; Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW hướng dẫn thực hiện thống nhất./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An