BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1670/TCT-PCCS
V/v: Khấu trừ thuế GTGT nộp thay nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Long An

Trả lời công văn số 948/CT .TT2 ngày 06/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc khấu trừ thuế GTGT nộp thay nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục V Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam có hướng dẫn: Đối với các Hợp đồng nhà thầu, Hợp đồng nhà thầu phụ nước ngoài đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc xác định phương pháp nộp thuế, xác định số thuế phải nộp, quyết toán thuế được thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên; trường hợp kể từ ngày 01/01/2005 có việc gia hạn Hợp đồng nhà thầu, Hợp đồng nhà thầu phụ đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì việc tính thuế, kê khai và nộp thuế kể từ ngày gia hạn hợp đồng thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư này.

Tại Điểm 2 Mục II Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật ĐTNN tại Việt Nam có hướng dẫn: Số thuế GTGT đã nộp thay cho Nhà thầu là số thuế GTGT đầu vào của Bên Việt Nam ký hợp đồng và được khấu trừ khi xác định số thuế GTGT phải nộp của Bên Việt Nam.

Căn cứ theo hướng dẫn trên và Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại công văn số 607 TCT/ĐTNN ngày 04/3/2005. Theo đó trong trường hợp Công ty TNHH Quốc tế Nagarjuna Việt Nam vi phạm lần đầu do không biết có thiếu sót, sai sót trong hạch toán kế toán, chưa nắm rõ quy định của pháp luật thuế, không có biểu hiện cố tình khai man, trốn thuế và cơ quan thuế không có kết luận về hành vi trốn thuế hoặc ẩn lậu thuế thì Công ty được khấu trừ thuế GTGT đã nộp thay nhà thầu nước ngoài bị truy thu khi xác định số thuế GTGT phải nộp, đồng thời bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT; PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương