BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1670/TCT-TNCN
V/v truy thu thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.

Ngày 25/01/2013, Công ty TNHH Côngnghệ thực phẩm Miền Đông có công văn số 08/CV-MĐ gửi Tổng cục Thuế về việc tuythu thuế thu nhập cá nhân. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Điều 5 Thông tư số 62/2009/TT-BTCngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều củaLuật thuế thu nhập cá nhân quy định:

“ Các tổ chức, cá nhân chi trả tiềnhoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chikhác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồngtrở lên cho mỗi lần chi trả hoặc tổng giá trị hoa hồng, tiền công dịch vụ thìphải khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

- Áp dụng thống nhất một mức khấutrừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập chi trả, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã cóvăn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm,tiền hoa hồng đại lý xổ số).

- Trường hợp cá nhân làm đại lý bánhàng hóa (kể cả đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số) hoặc thực hiện các dịch vụ chỉcó duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trênnhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnhchưa đến mức phải nộp thuế (ví dụ cá nhân có thu nhập không đến 48 triệuđồng/năm nếu độc thân hoặc dưới 67,2 triệu đồng/năm nếu có 01 người phụ thuộcđược giảm trừ đủ 12 tháng hoặc dưới 86,4 triệu đồng/năm nếu có 02 người phụthuộc được giảm trừ đủ 12 tháng…) thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo Mẫusố 23/BCK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này) gửi cơ quan chi trả thu nhập đểcơ quan chi trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế TNCN. Căncứ vào cam kết của người nhận thu nhập đơn vị chi trả thu nhập tạm thời khôngkhấu trừ thuế nhưng hết năm vẫn phải cung cấp danh sách để cơ quan thuế biết.Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợpphát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân thuếlao động theo thời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng và có hợp đồng lao độngthì không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% theo từng lần chi trả thu nhậphoặc tổng thu nhập mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phầntính trên thu nhập tháng”.

Điều 1. Thông tư số 113/2011/TT-BTCngày 4/8/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“ Sửa đổi Điều 5 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính như sau:

Các tổ chức, cá nhân chi trả tiềnhoa hồng đại lý bán hàng hóa; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiềnchi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ1.000.000 đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhậpcho cá nhân theo hướng dẫn sau:

- Áp dụng mức khấu trừ theo tỷ lệ10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhânkhông có mã số thuế; trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫnmức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lýxổ số).

- Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập có thiếu sót về thời hạn trong việc ký kếthợp đồng lao động (hợp đồng thử việc có thời hạn dưới 3 tháng và có thời gianngắt quãng giữa hợp đồng thử việc và hợp đồng dài hạn; trả lương cho cá nhân đãhết hợp đồng lao động mà không ký lại hợp đồng lao động) thì phải thực hiện nộpsố thuế TNCN truy thu theo quy định hiện hành.

- Nếu tổ chức, cá nhân trả thu nhậpđã thực hiện lập cam kết theo mẫu 23/BCK-TNCN nhưng hết năm chưa thực hiện cungcấp danh sách cá nhân nhận được thu nhập để cơ quan thuế biết, Cục thuế tỉnhTây Ninh căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của BộTài chính, Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 4/8/2011 của Bộ Tài chính và tìnhhình thực tế tại công ty TNHH Công nghệ Thực phẩm Miền Đông để xử lý cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếtỉnh Tây Ninh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn