BỘ THUỶ SẢN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1670/TS-KHĐT
V/v Giới thiệu CQ thẩm quyền thông báo doanh nghiệp HQ được phép XK hoặc bị đưa ra khỏi danh sách XK vào VN

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Tổng Cục Hải Quan

Ngày 1/4/2003 tại công văn số 769/TS-KHĐT của Bộ Thuỷ sản “về việc kiểm soát chất lượng hàng thuỷ sản nhập khẩu từ Hàn Quốc”. Trong đó Bộ Thuỷ sản đã uỷ quyền cho Trung tâm kiểm tra chất lượng và vệ sinh thuỷ sản là đơn vị kiểm tra chất lượng và cấp chứng nhận cho hàng thuỷ sản Việt Nam xuất khẩu vào Hàn Quốc theo thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng và an toàn vệ sinh thuỷ sản với Cục Thanh tra chất lượng sản phẩm thuỷ sản quốc gia Hàn Quốc (NFPQIS) Bộ Hàng Hải và ngư nghiệp Hàn Quốc.

Tại khoản e điều 4 của thoả thuận hợp tác có thể hiện: “định kỳ thông báo tên, địa chỉ, mã số các cơ sở chế biến thuỷ sản được chấp nhận xuất khẩu thuỷ sản vào nước đối tác, kịp thời thông báo tên, mã số cơ sở chế biến thuỷ sản bị đình chỉ xuất khẩu thuỷ sản vào đối tác do không tuân thủ các quy định của pháp luật về điều kiện sản xuất, đảm bảo an toàn và vệ sinh.

Nay Bộ Thủy sản tiếp tục uỷ quyền cho Trung tâm kiểm tra chất lượng và vệ sinh thuỷ sản thông báo đến Hải quan và các cơ quan hữu quan danh sách doanh nghiệp của Hàn Quốc được phép xuất khẩu vào Việt Nam hoặc bị đưa ra khỏi danh sách được xuất khẩu vào Việt Nam.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thị Miêng