VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 1670/VPCP-KTN

V/v: Nghiên cứu triển khai Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương theo hình thức PPP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (công văn số 1242/UBND-GT ngày 08 tháng 3 năm 2010) về việc đưa Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương vào danh mục thí điểm thực hiện đầu tư theo hình thức hợp tác Nhà nước và tư nhân, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Dự án nêu trên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 267/TB-VPCP ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, các Vụ: ĐP, KTTH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn