BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1671/BTTTT-PTTH &TTĐT
V/v tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các vấn đề liên quan đến người cao tuổi.

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2012

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan báo chí.

Thực hiện ý chỉ đạo của Phó Thủ tướngChính phủ Nguyễn Thiện Nhân – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Namtại Thông báo số 66/TB-VPCP ngày 29/02/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc triểnkhai thi hành Luật Người cao tuổi và công tác chăm sóc người cao tuổi.

Để đưa Luật Người cao tuổi đi vào cuộcsống và đẩy mạnh công tác chăm sóc người cao tuổi, Bộ Thông tin và Truyền thôngđề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cáccơ quan báo chí, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai, thựchiện tốt các nội dung sau:

1. Thường xuyên phổ biến chủ trương,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến ngườicao tuổi, trong đó đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Luật Người caotuổi, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người cao tuổi.

2. Kịp thời biểu dương các gương điểnhình, người tốt, việc tốt, sống vui, sống có ích của người cao tuổi và sự đónggóp của người cao tuổi vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

3. Thiết kế các chương trình, chuyêntrang, chuyên mục và tăng cường, thông tin, đổi mới cách thức truyền thông vềcác hoạt động, các mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên báo chícủa mình.

4. Phối hợp với các Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan có liên quantriển khai và tuyên truyền có hiệu quả Ngày Người cao tuổi Việt Nam.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBQG về người cao tuổi;
- Bộ LĐTB&XH;
- Bộ Y tế;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục PTTH, ĐTL

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Đức Lai