TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ
VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1671/GSQL-GQ1
V/v Nhập khẩu nguyên liệu thủy sản để sản chế biến XK

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: CụcHải quan các tỉnh, thành phố

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hảiquan nhận được công văn số 2737/QLCL-CL1 ngày 05/12/2014 của Cục Quản lý chấtlượng nông lâm sản và thủy sản về việc nêu tại trích yếu. Công văn số2737/QLCL-CL1 nêu rõ:

“Ngày 08/9/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn đã ban hành Thông tư số 51/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 và Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010, theo đó, khoản 1 Điều 1 quy định:”Hàng hóa có nguồngốc động vật nhập khẩu dùng làm nguyên liệu gia công, chế biến xuất khẩu khôngbắt buộc phải thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNTngày 08/4/2010...”. Như vậy, đối với lô hàng nguyên liệu thủy sản nhập khẩu vàoViệt Nam để chế biến xuất khẩu thì không nhất thiết phải được sản xuất từ doanhnghiệp có tên trong danh sách được phép xuất khẩu thủy sản vào Việt Nam.”

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hảiquan gửi kèm công văn số 2737/QLCL-CL1 ngày 05/12/2014 để các đơn vị biết, thựchiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải