TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1671/TCHQ-KTTT
V/v: Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 886/HQTP-NV ngày 27/3/2006 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Danh mục các nguyên vật liệu, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được để làm cơ sở miễn thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với quý cơ quan như sau:

Theo quy định tại điểm 16, Điều 16, Chương IV, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ; Điểm 32, Phần II, Phụ lục số I Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ, thì nguyên liệu vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa ban hành Danh mục nguyên liệu vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được; Do vậy, Tổng cục Hải quan chỉ đạo Hải quan các địa phương giải quyết miễn thuế nhập khẩu căn cứ vào Danh mục do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành trước đây cho đến khi có hướng dẫn mới.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan đã có công văn ngày 07/4/2006, gửi Vụ Chính sách thuế đề nghị quý Vụ đề nghị các Bộ, Ngành có liên quan khẩn trương ban hành các Danh mục nêu tại Mục I, Phần D, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Nay, Tổng cục Hải quan nhận được công văn của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề xuất, có một số Công ty nhập khẩu vải nguyên liệu để đầu tư sản xuất trong Khu công nghiệp. Xét thấy mặt hàng vải hiện nay trong nước đã sản xuất được, nếu giải quyết miễn thuế cho Công ty sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất vải trong nước. Vì vậy, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã làm thủ tục nhập hàng theo loại hình nhập kinh doanh, nộp đủ các loại thuế theo quy định. Trường hợp được miễn thuế thì sẽ hoàn lại thuế cho doanh nghiệp. Tổng cục Hải quan thấy việc giải quyết của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh là phù hợp với tình hình thực tế và nhằm bảo vệ hộ sản xuất trong nước; tuy nhiên, thiếu cơ sở pháp lý. Do đó, để có cơ sở pháp lý, tránh phiền hà cho doanh nghiệp; đề nghị quý Vụ có ý kiến đôn đốc các Bộ, Ngành sớm ban hành các Danh mục các nguyên vật liệu, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được, làm cơ sở cho việc xử lý miễn thuế của cơ quan Hải quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP HCM;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An