VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1671/VPCP-KTN
V/v chỉ định Nhà thầu tổng thầu “chìa khóa trao tay” thực hiện Dự án xây dựng đường nối từ nút giao thông cầu Bà Chiêm đến khu công nghiệp Hiệp Phước (giai đoạn 2), huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 662/UBND-ĐTMTT ngày 08 tháng 2 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1417/BKH-QLĐT ngày 08 tháng 3 năm 2010) về việc chỉ định Nhà thầu tổng thầu “chìa khóa trao tay” thực hiện Dự án xây dựng đường nối từ nút giao thông cầu Bà Chiêm đến Khu công nghiệp Hiệp Phước (giai đoạn huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giải trình rõ tính cấp bách phải chỉ định Nhà thầu tổng thầu “chìa khóa trao tay” thực hiện Dự án nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý