BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1672/BVTV-KD
V/v kiểm dịch thực vật hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất.

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: Các Doanh nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã nhận được công văn của cácdoanh nghiệp đề nghị hướng dẫn về việc kiểm dịch thực vật hàng hóa mua bán giữadoanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, về vấn đề này, sau khi xem xét,Cục BVTV có ý kiến như sau:

Theo quy định tại thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT thì pallet gỗthuộc danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Tuy nhiên, tại khoản 1,Điều 25 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật nêu rõ:Kiểm dịch thực vật được thực hiện đi với vật th thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu; xuất khẩu, quá cảnh và kiểm dịchthực vật nội địa theo quy định tại Luật nàyvà tại Điều 3, Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT ghi rõ:Nhậpkhẩu: bao gồm các hoạt động nhập khu, tạm nhập tái xuất vật th, chuyển cửa khẩu và chuyển vào khongoại quan; xuất khẩu bao gm: cáchoạt động xuất khu, tạm xuất và tái xuất lô vt thể.

Như vậy, hoạt động mua bán vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của các doanh nghiệp nộiđịa với doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp (xuất/nhập khẩu tại chỗ)sẽ không phải làm thủ tục kiểm dịch thực vật.

Vậy, Cục BVTV thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (Cục GSQL);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KDTV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung