TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1672/TCHQ-KTTT
V/v Giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội
- Công ty cung ứng nhân lực Quốc tế & TM (Sona)
( 34 Đại Cổ Việt-Hà Nội)

Trả lời công văn số 56/XNK-SONA ngày 03/04/2003 của Công ty cung ứng nhân lực quốc tế & thương mại về việc áp giá mặt hàng nho tươi nhập khẩu trong năm 2002 Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 08/2002/TT /BTC ngày 23/01/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn giá tính thuế theo hợp đồng mua bán ngoại thương;

Căn cứ công văn số 5501/TCHQ-KTTT ngày 08/11/2002 của Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội kiểm tra toàn bộ Hồ sơ gốc các lô hàng nho tươi được Công ty nhập khẩu tại thời điểm nêu trên, căc cứ kết quả kiểm hoá hàng thực nhập, nêu trên hợp đồng ngoại thương chưa thể hiện tên ngân hàng bên mua nhưng đã thể hiện tên ngân hàng hưởng lợi (bên bán), thể hiện thời hạn thanh toán và thực tế doanh nghiệp được thanh toán 100% trị giá lô hàng theo đúng thời hạn ghi trên hợp đồng và có đủ điều kiện khác theo quy định tại thông tư 08/2002/TT /BTC ngày 23/01/2002 đồng thời mức giá ghi trên hợp đồng đạt từ 70% trở lên so với giá tối thiểu quy định tại bảng giá thì áp giá tính thuế theo giá ghi trên hợp đồng, giải quyết khiếu nại của công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan Hà nội giải quyết cụ thể.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn