TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1672/TCHQ-KTTT
V/v: Xác định mặt hàng trong nước đã sản xuất được

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và đầu tư

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 275/CHQ-NV ngày 20/1/2006 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xác định mặt hàng trong nước đã sản xuất được theo Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tổng cục Hải quan xin trao đổi với quý cơ quan như sau:

1- Công ty Liên doanh MI Việt Nam có làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng hóa chất phụ gia dung dịch khoan Safe Carb2, Safe Carb20, Calium carbonate và Circal 60/6 Cacium carbonnate;

Mặt hàng Calcium carbonate Flake Medium theo kết quả giám định là "mẫu giám định dạng vẩy, màu trắng ngà, ký hiệu Calcium carbonate Flake Medium nêu trên có thành phần chính là Calcium carbonate. Mẫu này là bột từ vỏ động vật giáp xác, có nhiều công dụng".

Mặt hàng Safe Carb2, Safe Carb20 theo kết quả giám định "Bột, mầu trắng ngà, thành phần chính Calcium carbonate, phụ gia, công dụng, tên gọi: chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất, được dùng cho nhiều ngành công nghiệp".

2- Theo quy định tại điểm 16, Danh mục vật tư phục vụ hoạt động tìm kiếm, thăm dò phát triển mỏ dầu khí trong nước đã sản xuất được; điểm 27, Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì các mặt hàng "Đá vôi (CaCo3); Canxi Clorua (CaCl2) là mặt hàng trong nước đã sản xuất được không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu. Theo ý kiến của doanh nghiệp thì các mặt hàng Công ty nhập khẩu, tuy có thành phần chính là Calcium Carbonate, nhưng là sản phẩm từ vỏ động vật giáp xác và chế phẩm của ngành công nghiệp hóa chất chứ không phải là dạng đá vôi dạng bột như quy định tại điểm 16 và điểm 27, của các Danh mục mặt hàng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và doanh nghiệp khẳng định các mặt hàng trên hiện nay Việt Nam chưa sản xuất được.

Để có cơ sở xử lý vấn đề trên được chính xác, đúng quy định, đề nghị quý cơ quan xác định các mặt hàng Doanh nghiệp nhập khẩu nêu trên có thuộc mặt hàng quy định tại điểm 16 Danh mục vật tư phục vụ hoạt động tìm kiếm thăm dò phát triển mỏ dầu khí trong nước đã sản xuất được, hoặc điểm 27 Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Lưu: VT, Vụ KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An