BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1673/TCT-PCCS
V/v: Chi phí hợp lý

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Công ty cổ phần bảo hiểm PETROLIMEX

Trả lời công văn số 126/2006/TCKT /PJICO ngày 24/1/2006 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex về xác định chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thông tư số 111/2005/TT-BTC ngày 13/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm được áp dụng để quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2006 đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

2. Khoản chi thưởng cho các đại lý theo Quy chế của Công ty để khuyến khích các đại lý hoạt động có hiệu quả nếu có chứng từ hợp pháp được tính vào chi phí hợp lý của Công ty, được trừ để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Các đại lý bảo hiểm nhận được tiền thưởng kê khai nộp thuế theo hướng dẫn tại công văn số 13692TC/TCT ngày 23/11/2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương