TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1674/CT-TTHT
V/v hóa đơn chứng từ.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Kondo Việt Nam
Địa chỉ: Lô C7, Khu C, KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè
Mã số thuế: 0304839157

Trả lời văn bản số 222CV/KD ngày 12/3/2013 của Côngty về hóa đơn chứng từ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Tại Khoản 2, Điều 14 quy định cáchlập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

a) Tiêu thức“Ngày tháng năm” lập hóa đơn

....

Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa,dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữangười xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu đểtính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan

- Tại Khoản 1, Điều 18 hướng dẫn xửlý đối với hóa đơn đã lập:

Trường hợp lập hóa đơn chưa giao chongười mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưugiữ số hóa đơn lập sai.

Căn cứ các quy định trên, trường hợpCông ty xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài thì ngày lập hóa đơn đối với hàng hóaxuất khẩu được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 14 Thông tư số153/2010/TT-BTC nêu trên. Trường hợp Công ty đã lập hóađơn đối với hàng hóa xuất khẩu nhưng do thủ tục khai báo Hải quan gặp trục trặchoặc hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng không xuất khẩu ra nước ngoài thìviệc xử lý đối với hóa đơn đã lập, Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản1, Điều 18 TT 153/ 2010/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên - Phòng Pháp chế- Phòng KT thuế số 1
- Lưu VT-TTHT
- 558-63774 Web
(Nam-HĐCT-Kondo)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC
TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga