BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1674/TCHQ-GSQL
V/v tham gia ý kiến về nội dung Dự thảo Thông tư.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, TP. Hà Nội, Quảng Trị, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh.

Ngày 17/02/2009, Thủ tướng Chínhphủ ban hành Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế về kinh doanh bánhàng miễn thuế và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009. Theo đó, Vụ Giámsát quản lý đã soạn thảo nội dung Thông tư hướng dẫn quản lý hải quan đối vớikinh doanh bán hàng miễn thuế.

Để kịp tiến độ trình Bộ Tàichính duyệt ký ban hành Thông tư hướng dẫn, Vụ Giám sát quản lý đề nghị Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố khẩn trương nghiên cứu nội dung dự thảo để tham gia ýkiến và chủ trì tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễnthuế thuộc địa bàn mình quản lý để lấy ý kiến tham gia của doanh nghiệp về nộidung dự thảo Thông tư (gửi kèm dự thảo Thông tư).

Cục Hải quan các tỉnh, thành phốtổng hợp ý kiến tham gia và gửi Vụ Giám sát quản lý trong ngày 08/04/2009 (gửitheo số fax: 0438725909) để Vụ Giám sát quản lý tiếp thu hoàn chỉnh Thông tư.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính