BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1674/TM-KHTK
V/v Tham gia ý kiến tiếp nhận xe vận chuyển rác đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2003

Kính gửi Bộ Tài chính

Phúc đáp công văn số 3496 TC/VT ngày 15 tháng 04 năm 2003 của Bộ Tài chính về vấn đề cho phép Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhận 02 xe ô tô vận chuyển rác đã qua sử dụng do thành phố Mentreuil/ Pháp tặng:

Căn cứ Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005, Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Chỉ thị số 11/2002/CT-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

- Việc Thành phố Montreuil tặng Thành phố Hải Dương 02 xe thu gom rác ngoài ý nghĩa tăng cường sự hợp tác, giao lưu giữa hai thành phố, còn góp phần giải quyết vấn đề xử lý rác thải, nước thải- Một vấn đề rất bức xúc ở các tỉnh, thành phố nói chung và ở Hải Dương nói riêng. Do đó, đây là vấn đề rất đáng quan tâm.

- Tuy nhiên, để đảm bảo cho việc tiếp nhận quà tặng được tiến hành theo đúng cơ chế chính sách hiện hành, Giấy chứng nhận chất lượng các xe đã qua sử dụng còn trên 30% phải được xác nhận bởi cơ quan Chức năng có thẩm quyền pháp (chứ không phải phía đối tác tặng quà).

Đề nghị Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu