BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16747/BTC-TCT
V/v thuế nhà thầu nước ngoài đối với cung cấp môi giới bán dịch vụ ra nước ngoài.

Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 5867/CT-TTHT ngày 13/9/2010 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về trường hợpcủa Doanh nghiệp phát triển phần mềm Pyramid (Doanh nghiệp Pyramid). Về vấn đềnày, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 3 Mục IIPhần A Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanhtại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, trường hợp các tổ chức, cá nhânnước ngoài cung cấp dịch vụ môi giới để các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp ViệtNam cung cấp dịch vụ phần mềm xuất khẩu ra nước ngoài thì thu nhập của các tổchức, cá nhân nước ngoài nhận được từ việc cung cấp dịch vụ môi giới bán dịchvụ đó không thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định tại Thông tư số134/2008/TT-BTC nêu trên.

Bộ Tài chính trả lời để Cục thuếThành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định và tình hình thực tế phát sinh ở đơn vịđể thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Lưu: VT, TCT (VT, PC (2b), CS(3b)).L. Hương

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn