TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1675 /CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Văn phòng Đại diện BenLine Agencies
Địa chỉ: 8 Nguyễn Huệ, P. Bến NGhé, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0304623616

Trả lời văn bản ngày 20/01/2015 vềthuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy địnhcác khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:

“Các khoản lợi ích bằng tiền hoặckhông bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả màngười nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

...

đ.2) Khoản tiền phí mua bảo hiểmnhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện dongười sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động đối với những sảnphẩm bảo hiểm có tích lũy về phí bảo hiểm.

...

đ.7) Các khoản lợi ích khác.

Các khoản lợi ích khác mà người sửdụng lao động chi cho người lao động như: chi trong các ngày nghỉ, lễ; thuê cácdịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; chi chongười giúp việc gia đình như lái xe, người nấu ăn, người làm các công việc kháctrong gia đình theo hợp đồng...”

Trường hợp của Văn phòng nếu theothỏa thuận tại hợp đồng lao động ngoài thu nhập tiền lương tiền công trả cholao động là người nước ngoài, Văn phòng phải trả thêm các khoản lợi ích khácnhư: phí làm visa công tác, visa lần đầu đến Việt Nam, thẻ cư trú, tiền mua góibảo hiểm sức khỏe, thì các khoản lợi ích này phải tính vào thu nhập chịu thuếtừ tiền lương tiền công để kê khai nộp thuế TNCN theo quy định.

Theo quy định tại các văn bản phápluật về lao động thì khi Văn phòng thuê lao động là người nước ngoài làm việcphải có giấy phép của cơ quan có chức năng, chi phí làm giấy phép lao động chongười lao động người nước ngoài có chứng từ hợp pháp ghi tên, địa chỉ, mã sốthuế Văn phòng thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT2;
- Lưu: VT, TTHT
4128_ 310345 /14 ntran

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga