BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 1675/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế TNDN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1512/CT-TTHT ngày 13/03/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty TNHH L.S.Pack. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:
- Tại điểm b khoản 2 Điều 35 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính Phủ quy định:
"Điều 35. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi đối với hợp tác xã và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư
2. Thời hạn áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi được quy định như sau:
b) Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 15% được áp dụng trong 12 năm, kể từ khi hợp tác xã và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh"
- Tại điểm 5.1.4 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm 1 Mục II Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 23/12/2003 của Bộ Tài chính như sau:
"Đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động mà có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì mức thuế suất áp dụng đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

- Trường hợp dự án đầu tư vào cùng ngành nghề, lĩnh vực, cùng địa bàn với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại áp dụng theo mức thuế suất mà cơ sở kinh doanh đang áp dụng.
…"
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH L.S.Pack thành lập năm 2001, nếu đến năm 2004 có thực hiện dự án đầu tư mở rộng cùng ngành nghề, lĩnh vực, cùng địa bàn với trụ sở chính và dự án đầu tư mở rộng này đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh ngay trong năm 2004 thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1512/CT-TTHT ngày 13/03/2014, cụ thể: thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng nêu trên áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 15% trong 12 năm kể từ năm 2004 (năm dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh).
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (4b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?