BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 16754/BTC-TCHQ
V/v: Xử lý xe ô tô, mô tô đã chuyển về cảng VN nhưng không đủ điều kiện NK theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại công văn số 9056/VPCP-KTTH ngày 29/10/2013 về việc ghi tại trích yếu, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:
1. Đối với xe ô tô, mô tô không đủ điều kiện nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư 118/2009/TT-BTC ngày 09/06/2009, Thông tư số 16/2008/TT-BTC và Thông tư số 215/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan:
- Căn cứ quy định tại điểm đ, khoản 4 Điều 16 và điểm c, khoản 6 Điều 16 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 của Chính phủ) đối với trường hợp xe về đến cảng Việt Nam trước ngày 15/12/2013 và điểm đ, khoản 5, điểm b khoản 7 Điều 14 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP đối với trường hợp xe về đến cảng Việt Nam từ ngày 15/12/2013 của Chính phủ để thực hiện xử lý vi phạm (phạt tiền) và buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
- Căn cứ quy định tại khoản 4, Điều 35 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ (đối với xe về đến cảng Việt Nam trước ngày 15/12/2013) và khoản 4 Điều 23 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP (đối với trường hợp xe về đến cảng Việt Nam từ ngày 15/12/2013) thì đối với các trường hợp tái xuất xe nêu trên thực hiện tái xuất trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cơ quan Hải quan ra Quyết định buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Quá thời hạn mà không thực hiện tái xuất thì xử lý tịch thu theo quy định, trừ trường hợp có lý do chính đáng.
2. Đối với số xe ô tô, mô tô hiện đang tồn đọng tại cảng:
- Đối với các trường hợp: Qua công tác kiểm tra, xác minh nếu đủ cơ sở, căn cứ xác định hành vi buôn lậu thì thực hiện xử lý theo quy định tại khoản 3, Điều 45 Luật Hải quan.
- Đối với các trường hợp chủ hàng có văn bản từ bỏ hoặc thực hiện hành vi chứng tỏ việc từ bỏ thì thực hiện xử lý theo quy định tại khoản 1, Điều 45 Luật Hải quan.
3. Đối với các trường hợp xe ô tô, mô tô đã chuyển về cảng Việt Nam quá 90 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu thì căn cứ khoản 4, Điều 45, Luật Hải quan để thực hiện.

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

4. Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu xe và Cục Hải quan thành phố nơi xe chuyển về Việt Nam có trách nhiệm trao đổi, phối hợp thông tin để thực hiện các nội dung trên.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì báo cáo Bộ Tài chính (qua Tổng cục Hải quan) để có hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Tổng cục Hải quan (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (44b)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án nhưng không được giải quyết thì xử lý thế nào?