BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------------
V/v: xây dựng công trình kè và đường cứu hộ, cứu nạn sông Thu Bồn vào khu hành chính huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Phiếu chuyển văn bản số 578/PC-VPCP ngày 27/4/2011 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình kè và đường cứu hộ, cứu nạn sông Thu Bồn vào khu hành chính huyện Nông Sơn tại văn bản số 1288/UBND-KTN ngày 20/4/2011. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:
1. Về công trình kè sông Thu Bồn huyện Nông Sơn: Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 ban hành quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ các nội dung quy định tại Quyết định nêu trên kiểm tra, rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên phù hợp với mức độ sạt lở, cấp độ xung yếu để lập kế hoạch thực hiện, trong đó kết hợp hài hòa giữa giải pháp công trình và phi công trình, tránh đầu tư dàn trải kém hiệu quả. Đồng thời chủ động huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát, đề xuất phương án hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng tại công văn số 3612/VPCP-KTN ngày 03/6/2011.
2. Về đường cứu hộ, cứu nạn khu vực trung tâm hành chính huyện Nông Sơn: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan hữu quan kiểm tra, rà soát các tuyến đường cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn Tỉnh đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, kết hợp đa mục tiêu, đồng thời huy động các nguồn lực hợp pháp của địa phương để triển khai thực hiện đáp ứng mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài. Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với các Bộ liên quan tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung danh mục các dự án được hỗ trợ đầu tư theo Quyết định 1962/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sau khi UBND tỉnh rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên.
Đề nghị quý Ủy ban quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT;
- Sở NN & PTNT Quảng Nam;
- Lưu VT, TCTL, (VT, ĐĐ03).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học