TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1676/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần Xây dựng (Cotec)
Địa chỉ: 236/6 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0303443233

Trả lời văn thư số 251/TCKT-2013 ngày 20/03/2013 của Côngty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

1/ Về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanhnghiệp

- Căn cứ Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 2.c, Điều 3 quy định:

Hóa đơn xuất khẩulà hóa đơn dùng trong hoạt động kinhdoanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuếquan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, hình thức và nội dung theo thônglệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại”.

+ Tại Khoản 2.c, Điều 3 quy định:

“...

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thờiđiểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng,lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từnghạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóađơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng

”.

- Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

+ Tại Khỏan1, Điều 5 quy định các trường hợp khôngphải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

Hàng hóa, dịch vụ được người nộp thuế tại Việt Nam cung cấpở ngoài Việt Nam, trừ hoạt động vận tải quốc tế mà chặng vận chuyển có điểm đivà điểm đến ở nước ngoài;

Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ (trừ cácdịch vụ xuất khẩu) mà hoạt động cung cấp vừa diễn ra tại Việt Nam, vừa diễn raở ngoài Việt Nam thì dịch vụ này phải chịu thuế giá trị gia tăng đối với phầngiá trị hợp đồng thực hiện tại Việt Nam, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ bảohiểm cho hàng hóa nhập khẩu...”.

+ Tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 17 quy định điều kiệnkhấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với một số trường hợp hàng hóa được coinhư xuất khẩu:

“3. Hàng hóa, vật tư do doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu để thựchiện công trình xây dựng ở nước ngoài thì thủ tục hồ sơ để doanh nghiệp ViệtNam thực hiện công trình xây dựng tại nước ngoài được khấu trừ hoặchoànthuế GTGT đầu vào phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16Thông tư này.

b) Hànghóa, vật tư xuất khẩu phải phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu để thực hiệncông trình xây dựng ở nước ngoài do Giám đốc doanh nghiệp Việt Nam thực hiệncông trình xây dựng ở nước ngoài phê duyệt.

c) Hợp đồng ủy thác xuất khẩu (trường hợp ủy thácxuất khẩu)”.

4. Hàng hóa, vật tưdo cơ sở kinh doanh trong nước bán cho doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện côngtrình xây dựng ở nước ngoài và thực hiện giao hàng hóa tại nước ngoài theo Hợpđồng ký kết thì thủ tục hồ sơ để cơ sở kinh doanh trong nước bán hàng thực hiệnkhấu trừ hoặchoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu phải đápứng các điều kiện sau:

a) Tờ khaihải quantheo quyđịnh tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

b) Hànghóa, vật tư xuất khẩu phải phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu để côngtrình xây dựng ở nước ngoài do Giám đốc doanh nghiệp Việt Nam thực hiện côngtrình xây dựng ở nước ngoài phê duyệt.

c) Hợp đồngmua bán ký giữa cơ sở kinh doanh trong nước và doanh nghiệp Việt Nam thực hiệncông trình xây dựng ở nước ngoài, trong đó có ghi rõ về điều kiện giao hàng, sốlượng, chủng loại và trị giá hàng hóa;

d) Hợp đồngủy thác (trường hợp ủy thác xuất khẩu);

đ) Chứngtừ thanh toán qua ngân hàng;

e) Hóa đơn GTGT bán hàng hóa”.

- Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Trường hợp Công ty nhận thầu thi công công trình tạiLào thì doanh thu thực hiện dự án thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộpthuế GTGT, khi công trình hoặc hạng mục công trình được nghiệm thu bàn giaoCông ty lập hóa đơn xuất khẩu ghi nhận doanh thu tính thuế GTGT, tính thuế TNDN(doanh thu xuất khẩu ghi trên hóa đơn không bao gồm giá vật tư đã lập hóa đơnxuất khẩu khi mở Tờ khai hải quan xuất khẩu vật tư ra nước ngoài). Khi kê khai thuếGTGT hàng tháng, Công ty ghi doanh thu của tờ hóa đơn xuất khẩu tại chỉ tiêu 5Phụ lục 01-1/GTGT.

Trường hợp Công ty mua vật tư của doanh nghiệp trongnước sau đó làm thủ tục xuất khẩu sang công trình tại Lào nếu Công ty đáp ứng đủđiều kiện, thủ tục hồ sơ theo quy định tại khoản 3, Điều 17 Thông tư số06/2012/TT-BTC thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, được khấu trừ hoặc hoànthuế GTGT. Khi xuất vật tư ra nước ngoài Công ty lập hóa đơn xuất khẩu ghi giá trịvật tư xuất khẩu cho khách hàng nước ngoài.

Trường hợp hàng hóa, vật tư do nhà cung cấp trong nướcbán cho Công ty để xây dựng công trình tại Lào và thực hiện giao hàng tại Làothì nhà cung cấp lập hóa đơn GTGT, nếu nhà cung cấp đáp ứng đủ điều kiện theoquy định tại Khoản 4, Điều 17 Thông tư số 06/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính thì đượcáp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Trường hợp Công ty có giao thầu một số hạng mục côngtrình cho doanh nghiệp trong nước thi công công trình tại nước ngoài hay tạiLào thì khi nghiệm thu bàn giao công trình hoặc hạng mục công trình, doanhnghiệp nhận thầu lập hóa đơn GTGT giao cho Công ty, dòng thuế suất, tiền thuếGTGT gạch chéo, không ghi.

Về chi phí tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho ngườilao động thi công xây dựng công trình tại Lào phải có đầy đủ hợp đồng lao độngtheo quy định của pháp luật về lao động, chứng từ thanh toán tiền cho người laođộng và các quy định xuất nhập cảnh theo quy định của cơ quan có thẩm quyền thìCông ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

2/ Về thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTCngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN);

Đối với người lao động Việt Nam (là cá nhân cư trútại Việt Nam) làm việc thi công công trình tại Lào, hàng tháng khi chi trả thu nhậpcho người lao động Công ty phải có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo quy địnhcủa Luật thuế TNCN tại Việt Nam. Trường hợp cá nhân đã nộp thuế TNCN theo quy địnhcủa pháp luật Lào thì được trừ số thuế TNCN đã nộp tại Lào nhưng không vượt quásố thuế TNCN phải nộp theo Luật thuế TNCN tại Việt Nam tính phân bổ cho phầnthu nhập phát sinh tại Lào.

3/ Các khoản thuế khác

Trường hợp khi thi công trình tại Lào, Công ty có nộpmột số khoản thuế theo quy định của pháp luật Lào (không bao gồm thuế TNDN hoặcmột loại thuế có bản chất tương tự như thuế TNDN) thì Công ty được tính vào chiphí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, nếu có đầy đủ hóa đơn chứngtừ theo quy định. Riêng khoản thuế TNDN (hoặc một loại thuế có bản chất tương tự như thuế thunhập doanh nghiệp) mà Công ty đã nộp ở nước ngoài thì khi tính thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam, Công ty được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài nhưng số thuế được trừkhông vượt quá số thuế thu nhập tính theo quy định của Luật thuế TNDN của Việt Nam.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng Pháp chế
- Phòng KTT 3
- Lưu: (TTHT,HC)
627-80024/2013-pdhoa

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga