VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1676/VPCP-KGVX
V/v xử lý kiến nghị thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Bộ Công thương

Về kiến nghị của Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệquốc gia tại báo cáo kết quả Hội thảo “Phát triển nhiên liệu sinh học hiệu quảvà bền vững: Chính sách, Định hướng và Lộ trình” (công văn số 01/BC-HĐCSKHCNQGngày 08 tháng 01 năm 2010) có liên quan đến một số giải pháp nhằm thực hiện “Đềán phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”, đượcThủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 20 tháng 11 năm 2007 tại Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công thương nghiên cứu, tiếp thu kiến nghị của Hộiđồng Chính sách Khoa học và Công nghệ quốc gia tại công văn nói trên (xin gửikèm theo), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Hội đồng Chính sách KHCN quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý