BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1677/TCHQ-TXNK
V/v thuế suất thuế xuất khẩu bột kẽm

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH SAMHO.
(Lô A-9E-CN-KCN Bàu Bàng, Bến Cát, Bình Dương)

Trả lời công văn số 18/SH-CV ngày 2 tháng 4 năm 2011 về việcgiải quyết thắc mắc thuế suất xuất khẩu của Công ty TNHH SAMHO, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Để biết thuế suất thuế xuất khẩu của các mặt hàng, đề nghịCông ty thực hiện theo quy định tại Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàngchịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của BộTài chính và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự định làm thủ tục xuất khẩu đểđược hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH SAMHO biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang