BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1678/LĐTBXH-TL
V/v xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Liên Hiệp Đường Sắt Việt Nam

Trả lời công văn số 735/ĐS-TCCB-LĐ ngày 24/4/2003 của Liên Hiệp đường sắt Việt Nam (nay là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 4999 TC/TCDN ngày 14/5/2003, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với công ty Công trình Đường sắt 3.

2/ Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động-Thương binh xã hội-Bộ Tài chính kể từ ngày Liên hiệp đường sắt Việt Nam ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Liên Hiệp đường sắt Việt Nam ra Quyết định xếp hạng I đối với Công ty Công trình Đường sắt 3 và gửi văn bản về Bộ Lao động-Thương binh và xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng