BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1678/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Bắc Kạn.

Trảlời công văn số 1485/CT-TTHT ngày 26/12/2012 của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn về việcchính sách thu phí bảo vệ môi trường, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

-Tại Điều 2, Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảovệ môi trường đối với khai thác khoáng sản quy định:

“Đốitượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tạiNghị định này là dầu thô, khí thiên nhiên, khí than, khoáng sản kim loại vàkhoáng sản không kim loại”.

- TạiKhoản 6, Điều 1, Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ vềphí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản quy định:

“6.Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thôngthường trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhânđể xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đó; trườnghợp đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự thì khôngphải nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản đó”.

Căncứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp san lấp, tạo nền đường để thicông công trình giao thông không phải là khai thác đất để phục vụ cho côngtrình an ninh, quân sự thì thuộc đối tượng phải nộp phí bảo vệ môi trường đốivới khai thác khoáng sản.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn