BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1678/TM-ĐT
V/v bãi bỏ QĐ 97/QĐ-TTg quy định về quản lý nhập khẩu máy móc thiết bị bằng vốn NSNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13/11/1992 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 91-TTg quy định về quản lý nhập khẩu máy móc thiết bị bằng vốn ngân sách Nhà nước, trong đó quy định Bộ Thương mại phê duyệt Hợp đồng nhập khẩu đối với thiết bị lẻ có giá trị 100.000 USD trở lên hay tổng trị giá hợp đồng từ 500.000 USD trở lên, đối với thiết bị toàn bộ có giá trị dưới 5 triệu USD.

Qua quá trình thẩm định, phê duyệt Hợp đồng nhập khẩu máy móc thiết bị, Bộ Thương mại nhận thấy việc đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng nhập khẩu máy móc, thiết bị của các doanh nghiệp đã dần đi vào nề nếp; hợp đồng nhập khẩu đã đóng vai trò tích cực đến sự thành công của dự án. Tuy nhiên, việc thẩm định cũng cho thấy Hợp đồng nhập khẩu máy móc thiết bị của một số doanh nghiệp còn có những qui định khác nhau về điều khoản kỹ thuật thương mại, không phù hợp với tập quán thương mại quốc tế, phần nào gây ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp cũng như lợi ích quốc gia.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 88/14999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 và Nghị định 14/2000/NĐ-CP trong đó có quy định về mẫu hồ sơ mời thầu và trong mẫu hồ sơ mời thầu có mẫu Hợp đồng nhập khẩu.

Để tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp đồng thời để nâng cao quyền tự chủ và trách nhiệm của Chủ đầu tư đối với các dự án sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, phê duyệt kết quả đấu thầu; Bộ Thương mại đề nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định số 91-TTg. Chủ đầu tư và cơ quan quyết định đầu tư căn cứ vào mẫu Hợp đồng nhập khẩu để đàm phán, ký kết thực hiện Hợp đồng nhập khẩu máy móc, thiết bị phù hợp và nội dung, tính chất của dự án, phù hợp với các quy định của tập quán thương mại và quốc tế và chịu trách nhiệm về hợp đồng đã ký hoặc phê duyệt.

Bộ Thương mại mong sớm nhận được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Trương Đình Tuyển