B TÀI CHÍNH
CỤC QUẢN LÝ GIÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/CQLG-NLTS
V/v đôn đốc việc thực hiện Quyết định 1079/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Sở Tài chính các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của BộTài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ emdưới 6 tuổi và Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi(sau đây gọi tắt là Quyết định số 1079/QĐ-BTC và Công văn số 6544/BTC-QLG).

Tiếp theo Công văn số 160/CQLG-NLTS ngày 18/6/2014 về việctriển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6tuổi; trên cơ sở kết quả kiểm tra, nắm tình hình thực tế tại một số Sở Tàichính, Cục Quản lý giá đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương (Sở Tài chínhcác tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục rà soát, kiểm tra, giám sát việc xác định giá bán lẻ tối đa vàđăng ký giá bán lẻ đến người tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh cácsản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tại địa phương căn cứ vào bảng giá tốiđa bán buôn, giá đăng ký, giá bán lẻ khuyến nghị và giá bán lẻ tối đa đến ngườitiêu dùng của các tổ chức, cá nhân do Bộ Tài chính và các Sở Tài chính địaphương có các nhà sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa như Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội, Bình Dương,... thông báo.

2. Thường xuyên cập nhật thêm thông tin giá tối đa, giá đăng ký tại các tỉnh,thành phố lớn, như Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận (nơi khởinguồn sản xuất, nhập khẩu và phân phối sản phẩm sữa) để làm cơ sở rà soát, kiểmtra giá bán lẻ sản phẩm sữa trên địa bàn địa phương.

3. Sau khi rà soát Sở Tài chính thực hiện công khai thông tin giá bán lẻ tốiđa, đăng ký giá bán lẻ đến người tiêu dùng các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới6 tuổi của từng tổ chức, cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử của Sở.

4. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố chỉ đạo thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ,đăng ký giá, niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm sữa dànhcho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn. Xử lý nghiêm và công bố công khai các trườnghợp vi phạm.

Cục Quản lý giá đề nghị Sở Tài chính các địa phương quantâm, chủ động triển khai thực hiện biện pháp bình ổngiá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi nhanh chóng, kịp thời theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Bộ Công Thương (Cục QLTT, Vụ TTTN);
- Vụ Pháp chế, Thanh tra TC; TCHQ, TCT (để phối hợp);
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Lưu: VT, NLTS.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn