TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 26/02/2013, Bộ Thông tin vàTruyền thông có công văn số 576/BTTTT-CNTT gửi Tổng cục Hải quan giải đáp mộtsố vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012.

Tổng cục Hải quan sao gửi công vănsố 576/BTTTT-CNTT dẫn trên đến Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để nghiên cứuthực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh thì đề nghị CụcHải quan các tỉnh, thành phố phản ánh về Tổng cục Hải quan để được kịp thờihướng dẫn./.

(Gửi kèm công văn số 576/BTTTT-CNTT ngày 26/02/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải