TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/GSQL-GQ3
V/v tạm nhập tái xuất xăng dầu

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 423/HQHT-NV ngày10/05/2011 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc nêu tại trích yếu, Cục Giámsát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 26/10/2010, Bộ Tài chính banhành Thông tư số 165/2010/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu,nhập khẩu, tạm nhập tái xuất xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và phachế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu, đề nghị CụcHải quan tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu kỹ nội dung quy định tại Thông tư số165/2010/TT-BTC để hướng dẫn Chi nhánh PV Oil Hà Tĩnh thực hiện thủ tục tạmnhập tái xuất xăng dầu. Riêng việc tái xuất xăng dầu có nguồn gốc sản xuấttrong nước thì hướng dẫn Chi nhánh có văn bản xin phép Bộ Công Thương theo thẩmquyền.

2. Quyết định số 01/2008/QĐ-BCT ngày03/01/2008 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xuất khẩu xăng dầu vàQuy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu đã hết hiệu lực thi hành. Quyếtđịnh số 01/2008/QĐ-BCT không phải Bộ Tài chính ký ban hành như Cục Hải quan tỉnhHà Tĩnh nêu tại công văn số 423/HQHT-NV dẫn trên. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh HàTĩnh nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan hiện hành trước khi báo cáo xin chỉđạo của Tổng cục về các nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức