BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 168/KL-VP
V/v thực hiện chế độ báo cáo

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Các Cơ quan Kiểm lâm vùng,
- Các Vườn quốc gia thuộc Cục

Để theo dõi, tổng hợp kịp thời bảo đảm quản lý, điều hành,giải quyết kịp thời các vướng mắc, thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ công táccủa đơn vị, Cục Kiểm lâm yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức, kiện toàn côngtác thông tin, báo cáo như sau:

1. Về thông tin, báo cáo

a) Báo cáo hàng tháng của các đơn vị gửi về Cục qua hệ thốngmạng máy tính, địa chỉ: fpd@hn.vnn.vn hoặc fpd2@vnn.vn báo cáo hàng tháng theomẫu quy định tại Website cục Kiểm lâm trước ngày 20 hàng tháng.

Về mẫu biểu báo cáo, các đơn vị truy cập Website của CụcKiểm lâm theo địa chỉ WWW.kiemlam.org.vn, chọn phần công nghệ thông tin và diễnbiến rừng, tải phần mềm tài liệu, chọn báo cáo thống kê hàng tháng, phiên bản4.0 cập nhật ngày 20/11/2008, điền các số liệu báo cáo.

b) Báo cáo sơ kết 6 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 hàng nămvà báo cáo tổng kết năm gửi trước ngày 25 tháng 12 hàng năm gửi bằng văn bảnthông thường.

c) Báo cáo chuyên đề, đột xuất về những vấn đề cụ thể, cácđơn vị gửi về Cục Kiểm lâm theo yêu cầu cụ thể ghi tại văn bản của Cục.

d) Những thông tin nhanh để giải quyết kịp thời các tìnhhuống như cháy rừng, phá rừng… và những vấn đề cấp bách khác, các đơn vị báocáo về Cục bằng phương tiện nhanh nhất (điện thoại, FAX, email) sau đó hoànthiện báo cáo bằng văn bản trong thời hạn tối đa 05 ngày.

đ) Các Cơ quan Kiểm lâm vùng tổng hợp, báo cáo nhanh tìnhhình cháy rừng, phá rừng trong khu vực quản lý qua thư điện tử về Cục Kiểm lâmvào lúc 16 giờ hàng ngày theo địa chỉ: fpd@hn.vnn.vn hoặc fpd2@vnn.vn.

2. Báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng

a) Các đơn vị báo cáo đăng ký thi đua, khen thưởng hàng nămcủa tập thể, cá nhân trong đơn vị theo các hình thức khen thưởng từ giấy khencủa Cục trưởng trở lên; các danh hiệu thi đua từ chiến sỹ thi đua cơ sở trởlên, gửi về Cục Kiểm lâm trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

b) Báo cáo đề nghị khen thưởng, công nhận các danh hiệu thiđua của đơn vị kèm theo, danh sách tập thể, cá nhân đề nghị được khen thưởng,công nhận các danh hiệu thi đua và báo cáo thành tích gửi Cục Kiểm lâm trước ngày30 tháng 01 hàng năm kế tiếp.

3. Báo cáo về nâng lương

Hàng năm Cục Kiểm lâm xem xét việc nâng lương cho cán bộ,công chức và viên chức 2 lần: lần một vào tháng 3 và lần 2 vào tháng 8.

Báo cáo đề nghị nâng lương cho cán bộ, công chức và viên chứccủa đơn vị gửi về Cục Kiểm lâm trước ngày 15/3 (đợt I) và trước 15/8 (đợt II).

4. Báo cáo biên chế cán bộ, công chức và viên chức theo (mẫu1 và mẫu 2 theo quy định tại Thông tư 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 của Bộ Nộivụ) gửi Cục Kiểm lâm chậm nhất ngày 15 tháng 6 hàng năm.

5. Báo cáo kế hoạch hàng năm: kế hoạch năm sau của các đơnvị gửi về Cục Kiểm lâm trước 20 tháng 7 hàng năm.

6. Báo cáo thực hiện biên chế, quỹ lương hàng năm của cácđơn vị gửi Cục Kiểm lâm trước ngày 15 tháng 01 năm kế tiếp.

7. Báo cáo về công tác quy hoạch cán bộ

a) Đối với cán bộ thuộc diện Cục Kiểm lâm quản lý

- Tổ chức lấy ý kiến giới thiệu: các đơn vị tổ chức Hội nghịtoàn thể cán bộ, công chức, viên chức đối với đơn vị dưới 100 cán bộ, côngchức, viên chức; các đơn vị tổ chức Hội nghị lãnh đạo từ Phó trạm trưởng TrạmKiểm lâm và tương đương trở lên đối với đơn vị có trên 100 cán bộ, công chức,viên chức.

- Trên cơ sở kết quả giới thiệu của cán bộ, công chức, viênchức, lãnh đạo và cấp uỷ Đảng của đơn vị họp liên tịch quyết nghị về danh sáchcán bộ thuộc diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo thuộc đơn vị. Lập báo cáotheo quy định và gửi hồ sơ về Cục Kiểm lâm trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.

b) Quy hoạch cán bộ thuộc đơn vị quản lý: đơn vị tổ chứcviệc lấy ý kiến giới thiệu của cán bộ, công chức, viên chức như trên; lãnh đạovà cấp uỷ của đơn vị họp liên tịch quyết nghị; thủ trưởng các đơn vị thông báocác chức danh quy hoạch từng vị trí cụ thể. Báo cáo danh sách những người được quyhoạch vào từng vị trí chức danh gửi về Cục Kiểm lâm trước ngày 25 tháng 12 hàngnăm.

Cục Kiểm lâm yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiệnchế độ báo cáo đúng quy định, đảm bảo nội dung yêu cầu và chịu trách nhiệm theoquy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

CỤC TRƯỞNG
Hà Công Tuấn