BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 168/TCT-CS
V/v thuế TNDN từ chuyển quyền thuê đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 4022 CT/TTr2 ngày 27/11/2008 của Cụcthuế tỉnh Đồng Nai về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ chuyển quyền thuêđất đối với trường hợp của Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa Việt Nam, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Tại Mục III, Phần C, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định:

"Đối tượng nộp thuế là tổ chức kinh doanh có thu nhậptừ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất".

Tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên không quy định khixác định nghĩa vụ thuế từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất phảicó giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp chobên thuê đất

Căn cứ theo quy định trên trường hợp trong năm 2004 Công tyTNHH Hưng nghiệp Formosa Việt Nam có phát sinh thu nhập từ chuyển quyền thuêlại đất thì thuộc đối tượng phải nộp thuế TNDN từ chuyển quyền thuê đất theothuế suất quy định tại Mục V, Phần C, Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết vàthông báo cho Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa Việt Nam thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương