THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Bình Dương

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh BìnhDương

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhBình Dương (công văn số 3035/TTr-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2011) và ý kiến củacác Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8609/BKHĐT-PTDN ngày 15 tháng 12 năm2011), Tài chính (công văn số 15355/BTC-TCDN ngày 14 tháng 11 năm 2011), Laođộng - Thương binh và Xã hội (công văn số 4248/LĐTBXH-LĐTL ngày 01 tháng 12 năm2011) về phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nướctrực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2015, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhànước:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên Lâm nghiệp Bình Dương.

2. Thực hiện cổ phần hóa:

a) Trước mắt, Nhà nước nắm giữ 75%vốn điều lệ:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên Cao su Bình Dương.

b) Nhà nước giữ trên 50% vốn điềulệ:

- Tổng công ty Thương mại Xuất nhậpkhẩu Thanh Lễ, năm 2015

- Tổng công ty Đầu tư và Phát triểncông nghiệp, năm 2015.

c) Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệhoặc không nắm giữ cổ phần:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên Vật liệu xây dựng Bình Dương.

3. Đối với các doanh nghiệp của Đảngcó thể vận dụng các cơ chế, chính sách của Nhà nước để thực hiện việc sắp xếpcác doanh nghiệp trực thuộc theo quy định hiện hành.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dươngcó trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành;thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diệnNhà nước cần giữ cổ phần chi phối; chuyển phần vốn nhà nước tại các doanhnghiệp không thuộc diện cần giữ quyền quản lý về Tổng công ty Đầu tư và Kinhdoanh vốn nhà nước theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Chính phủ,
các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, LĐ-TB&XH;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP;
- Lưu: VT, ĐMDN (3). 26

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh