VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 168/VPCP-QHQT
V/v Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận viện trợ

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (côngvăn số 17526/BTC-TCĐN ngày 26 tháng 12 năm 2007) về việc Ủy ban nhân dân tỉnhKhánh Hòa tiếp nhận viện trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân tỉnhKhánh Hòa tiếp nhận lô hàng thiết bị và dụng cụ y tế đã qua sử dụng, chất lượngcòn trên 90% do Hội giúp đỡ y tế cho Việt Nam tại Berlin/CHLB Đức (MHVN) việntrợ cho bệnh viện tỉnh Khánh Hòa để phục vụ cho việc khám, chữa bệnh cho nhândân.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cótrách nhiệm chỉ đạo đơn vị thụ hưởng viện trợ kiểm tra chất lượng thực tế củatrang thiết bị theo đúng quy định về chuyên môn của Bộ Y tế.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: VX, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 23

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc