BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1680/TM-ĐB
V/v cung cấp biểu thuế AHTN

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính

Theo hiệp định Khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc ký kết ngày 4/11/2002 tại Campuchia, các nước ASEAN và Trung Quốc sẽ bắt đầu triển khai đàm phán xây dựng Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc từ đầu năm 2003 và kết thúc trước ngày 30/6/2004.

Để có cơ sở nghiên cứu, phân tích và đánh giá quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc phục vụ cho việc xây dựng phương án đàm phán thương mại hàng hoá của Việt Nam. Bộ Thương mại kính đề nghị Quý Bộ cung cấp Biểu thuế nhập khẩu của Việt Nam đã được xây dựng trên cơ sở danh bạ thuế quan hài hoà ASEAN (AHTN) bằng đĩa mềm.

Xin cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự