TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1681/CT-TTHT
V/v: Ghi tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2012.

Kính gửi:

Công ty TNHH Kiến VươngĐịa chỉ: Lô 22, Đường số 7, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân
Mã số thuế: 0304355389

Trả lời văn thư số 06. 12/CV-KV ngày 14/02/2012 của Côngty về việc ghi tên hàng hóa, dịch vụ trên hoá đơn, Cục thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ khoản 1.k Điều 4 chương I Thông tư số 153/2010/TT-BTCngày 28/09/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ (có hiệu lực từ ngày 01/01/2011):

Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt.Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phảitrong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữtiếng Việt...”

Căn cứquy định trên, khi lập hóa đơn giá trị gia tăng phải thể hiện bằng tiếng Việt códấu, nếu Công ty muốn ghi tên hàng hóa, dịch vụ bằng chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài phải đặt bên phải trongngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt có dấu. Trường hợp Công ty kinh doanh cácsản phẩm hóa chất mà tên nhãn hiệu của các sản phẩm này đã đăng ký với các cơquan chức năng có thẩm quyền là tiếng nước ngoài thì khi lập hóa đơn Công tykhông phải dịch tên sản phẩm từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt để ghi trên hóađơn.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
293 - 34363/12 – H.HOA

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga