BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1681/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu vôi nung

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Xây dựng.

Ngày 07/01/2013, Tổng cục Hải quan cócông văn số 107/TCHQ-GSQL gửi Bộ Xây dựng (Vụ Vật liệu xây dựng) trao đổi vàxin ý kiến của quý Bộ về việc xuất khẩu mặt hàng vôi sống (vôi nung). Tuynhiên, đến nay Tổng cục Hải quan chưa nhận được ý kiến trả lời của quý Bộ. Đểcó cơ sở hướng dẫn các đơn vị thực hiện, Tổng cục Hải quan đề nghị quý Bộ sớmcó ý kiến về việc này.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp củaquý Bộ.

(gửi kèm công văn 107/TCHQ-GSQL ngày 07/01/2013 của Tổng cục Hải quan)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh (để biết);
- Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh