Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 1681 TC/TCDN NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2002
VỀ VIỆC THU SỬ DỤNG VỐN Ở DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ.

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ,

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương,

- Các Tổng công ty Nhà nước thành lập theoquyết định 91/TTG

Vừa qua một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có công văn đềnghị Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu sử dụng vốn ở doanh nghiệp Nhà nước thựchiện cổ phần hoá một bộ phận; Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý như sau:

1- Đối với những đối tượng đượcquy định tại khoản 3 Điều 6 Quy chế quản lý phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệpkhác (Ban hành kèm theo Nghị định số 73/2000/NĐ-CP ngày 06-12-2000 của Chínhphủ) mà cổ tức thuộc phần vốn Nhà nước được chuyển về doanh nghiệp có vốn gópvà hạch toán vào thu nhập và kết quả kinh doanh thì doanh nghiệp Nhà nước cóvốn góp vào Công ty cổ phần phải nộp thu sử dụng vốn.

2- Những đối tượng quy định tạikhoản 1, 2 Điều 6 Quy chế quản lý phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệp khác (Banhành kèm theo Nghị định số 73/2000/NĐ-CP ngày 06-12-2000 của Chính phủ) mà cổtức thuộc phần vốn Nhà nước được nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanhnghiệp Nhà nước cùng cấp thì không phải nộp tiền thu sử dụng vốn.

Mọi quy định trước đây trái với quy định tại Nghị định số73/2000/NĐ-CP ngày 06-12-2000 của Chính phủ và thông tư số 64/2001/TT-BTC ngày10-8-2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý phần vốn Nhànước ở doanh nghiệp khác đều được bãi bỏ.