VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1681/VPCP-KG
V/v cơ chế, chính sách của Nhà nước đối với lưu học sinh là con của người Việt Nam đang công tác hoặc cư trú ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc (công văn số 41/SQ-TQ ngày 27 tháng 2 năm 2003) về trợ cấp sinh hoạt cho con cán bộ ngoại giao của Đại sứ quán học tập tại Trung Quốc, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nội vụ, Ngoại giao nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục đối với lưu học sinh là con của người Việt Nam đang công tác hoặc cư trú ở nước ngoài, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 5 năm 2003.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy