Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 1682/LĐTBXH-TL NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀVIỆC BỔ SUNG PHỤ CẤP KHU VỰC

Kính gửi: - Bộ Tài chính

- Uỷ ban Dân tộc

- Bộ Nội vụ

Căn cứ quy định tạiThông tư số 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN ngày 18/01/2001 của Liên tịch BộLao động - Thương binh và xã hội - Bộ Tài chính - Uỷ ban Dân tộc và miền núihướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước cóCông văn số 652/UB-KVX ngày 7/5/2003 đề nghị Liên bộ bổ sung mức phụ cấp khuvực đối với các xã mới chia tách (Công văn kèm theo).

Sau khi xem xét, BộLao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với đề nghị của Uỷ ban nhân dântỉnh Bình Phước bổ sung mức phụ cấp khu vực đối với 7 xã, thị trấn, cụ thể:

- Xã Minh Thắng, huyện Bình Long hưởng mức phụ cấp khu vực0,1;

- Xã Phú Nghĩa, huyện Phước Long hưởng mức phụ cấp khu vực0,3;

- Xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng hưởng mức phụ cấp khu vực 0,3;

- Xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú hưởng mức phụ cấp khu vực 0,2;

- Xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú hưởng mức phụ cấp khu vực 0,1;

- Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú hưởng mức phụ cấp khu vực0,3;

- Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú hưởng mức phụ cấp khu vực0,2;

Đề nghị quý Bộ tham gia ý kiến để Bộ Lao động - Thương binhvà xã hội có cơ sở trả lời Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước.