BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1682/TCHQ-GSQL
V/v: Vướng mắc trong việc tiếp nhận đơn đề nghị kiểm tra giám sát hàng giả nhãn hiệu.

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng

Trả lời công văn số 769/HQHP-NVngày 31/01/2007 của Cục Hải quan TP Hải Phòng báo cáo vướng mắc trong việc tiếpnhận đơn đề nghị, kiểm tra giám sát hàng giả nhãn hiệu nhập khẩu. Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

1- Vướng mắc nêu tại điểm 1 củacông văn 769 trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP Hải Phòng căn cứđiểm 6, Mục 2 của Thông tư liên tịch 129/2004/TTLT /BTC-BKHCN ngày 29/12/2004của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ (hướng dẫn thi hành các biện phápkiểm soát biên giới về sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa xuất nhập khẩu) đểthực hiện

2- Vướng mắc tại điểm 2 của côngvăn 769:

- Về thu phí và lệ phí, Tổng cụcHải quan sẽ nghiên cứu báo cáo Bộ và trao đổi với Bộ Khoa học & Công nghệ đểxác định phí và lệ phí phải thu cho phù hợp, do vậy, hiện tại vẫn chưa thựchiện thu phí và lệ phí.

- Về các chi phí phát sinh có thểgây ra làm thiệt hại đối với lô hàng bị tạm dừng làm thủ tục hải quan trongvòng 03 ngày mà người nộp đơn không nộp khoản bảo đảm và không yêu cầu tạm dừnglàm thủ tục. Theo quy định tại điểm 11, Mục 3 của Thông tư liên tịch 129/2004/TTLT /BTC-BKHCNviệc dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng nghi ngờ vi phạm quyền sở hữu trítuệ thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của cơ quan Hải quan nhằm thực hiện cho mụcđích và quyền lợi chung của xã hội, nên thời gian tạm dừng làm thủ tục hải quanđể xác minh hàng có vi phạm hay không, doanh nghiệp phải tuân thủ và thực hiệncác nghĩa vụ kèm theo. Tuy nhiên đối với những lô hàng cần bảo quản ở chế độ đặcbiệt (thuốc tân dược, thực phẩm …) thì cơ quan Hải quan áp dụng biện pháp giámsát thích hợp để tránh thiệt hại lớn có thể xảy ra.

3- Về ý kiến nêu tại điểm 3 côngvăn 769 của Cục Hải quan TP Hải Phòng: Vì vấn đề này hiện đang quản lý bằng thủcông, nên để giảm bớt việc sao gửi hồ sơ qua nhiều lần, đặc biệt trong đó cócác hình ảnh biểu tượng của thương hiệu hàng hóa có thể bị mờ không rõ, vì vậy,Tổng cục Hải quan đề nghị công ty đến liên hệ trực tiếp với các đơn vị Hải quanliên quan để gửi hồ sơ. Về sau này, việc quản lý sẽ được thực hiện trên một cơsở dữ liệu tập trung tại Tổng cục.

Tổng cục Hải quan trả lời cho CụcHải quan TP Hải Phòng biết để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc